REV07436 VW T1 Samba Bus "Lufthansa" Plastic Kit

REV07436 VW T1 Samba Bus “Lufthansa”